Saturday 21 May 2016

IKAW BA FILIPINO AY MAY SARILING PAG-IISIP?

http://www.dtcele.com.au/news/give-to-god-tithes-and-offerings-only-thru-raul-morales/201535
- ni Kuya Raul Morales, Propeta ng Diyos

Ano ba ang iyong kahihinatnan kung patuloy kang magmamatigas at sambahin pa rin sina Sto. Nińo, Black Nazarene, Birhen Maria, Lady of Fatima, Lady of Guadalupe, Lady of the Rule, Lady of Peńafrancia, Lady of Lourdes, Lady of Mt. Carmel, Immaculate Concepcion at iba pang mga diyus-diyusan?

Saan ba ang iyong patutungohan? Magpapalusot ka pa rin ba na mga simbolo lang 'yan? Hindi ba't inaalayan mo ng kandila, barya, bulaklak, awit, procession, pista, novena, Sinulog, Ati-atihan atbp. ang mga taga-purgatoryong 'yan?

Dahil ba kamag-anak mo ang Pari, Obispo o Madre, kaya hala sige lang? Alalahanin mo naman ang iyong kaluluwa, pagdusahan mo 'yan sa habang panahon!

Hindi ko sinasabing mag-Igleng (INC) ka o mag-Born Tangė. Pare-pareho lang naman 'yang mga Scam - El Shaddai, Jesus Is Lord (JIL), Word for the World, Pentecostal, Baptist, Maranatha, Seventh-Day Adventist, Church of Latter-Day Saints, Assembly of God, Foursquare, Bread of Life, Hillsong, Evangelical, Church of Scientology, Anglican, Ang Dating Daan (ADD), etc. Ang kaibhan lang sa Islam, ito ay sa mga Kawatan! Ang mga Mosque ay bahay-tiponan ng mga Baboy at Buwang!

SI HESU KRISTO LAMANG ANG SAMBAHIN SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN
Hindi mo kilala ang Diyos Ama, kaya dito ka muna sa Anak. At Siya na ang magtuturo sa 'yo para ikaw ay kalugod-lugod para sa Diyos na nasa langit. Humingi ka ng kapatawaran kay Kristo at huwag ka nang sasamba sa mga diyus-diyusan. Itapon mo na o sunogin 'yang mga crucifix, rosary, rebulto, estatwa, imahen o picture dahil ang mga 'yan ay pawang Kasinungalingan! Ginagamit din 'yan ng mga mangkukulam, huwag mong ibigay sa kanila.

UNA AT PANGALAWANG UTOS NG DIYOS NA IBINIGAY KAY MOSES
Exodo 20:3-6
1. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin.
2. Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong Diyos ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

KAYA TAYONG MGA FILIPINO AY NILINDOL, BINABAGYO, GUTOM AT PINAGSAMANTALAHAN NG MGA KURAKOT AT KAWATAN DAHIL KARAMIHAN SA ATIN AY SUMUSUWAY SA KAUTOSAN NG DIYOS!
Levitico 26:1
Huwag kayong gagawa ng mga diyus-diyusan o magtatayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado, o mga batong hinugisan upang sambahin. Ako ang Diyos.
Levitico 26:27-33
Kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo, at parurusahan ko kayo nang makapitong ibayo. Ang karneng kakanin ninyo'y laman ng inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga dambana sa burol at dambanang sunugan ng kamanyang.  Itatakwil ko na kayo at itatambak ang inyong mga bangkay, sa ibabaw ng inyong mga diyus-diyusan. Wawasakin ko ang inyong mga lunsod pati ang mga santwaryo at di ko pahahalagahan ang mga handog ninyo. Sasalantahin ko ang inyong mga lupain anupat mamamangha ang mga kaaway ninyong sasakop niyon.  Uusigin ko kayo ng tabak at mangangalat kayo sa lupain ng  mga Hentil. Maiiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lunsod.  

IBIG SABIHIN, KAPAG MAGMAMATIGAS PA RIN ANG MGA KOKOTI NINYO, MAARING MASAKOP SA CHINA ANG PILIPINAS!
At si Tiyong ay kargador ng mga Intsik. Si Tiyang naman ay mabibilang sa mga "Comfort Women" o taga-jakul ng mga Sakang!

ANO BA ANG MAGAGAWA NI PANGULONG DUTERTE O SENADOR MANNY PACQUIAO?
Ituwid n'yo ang inyong sarili mga Pinoy!

SABI NI HESU KRISTO, KAPAG PATULOY ANG IYONG PAGSASAMBA O PAGPAPADASAL SA MGA DIYUS-DIYUSAN, IMPYERNO ANG IYONG BABAGSAKAN!
Pahayag 22:12-15
"Makinig kayo!" wika ni Jesus. "Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang Simula at ang Wakas."
Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay-tao, mga sumasamba sa diyus-diyusan, at mga sinungaling - sa salita at sa gawa.

HINDI BA'T MGA NEW PEOPLE'S ARMY (NPA) AY MAMAMATAY-TAO? MGA KATOLIKO NAMAN, SUMASAMBA NG MGA DIYUS-DIYUSAN? MGA BORN TANGÉ, MGA SINUNGALING?

Sa totoo lang sarap n'yong pag-uuntogin!

HUWAG MAGBIGAY NG KAHIT ANO O KAHIT MAGKANO DIYAN SA MGA BORN TANGÉ AT MGA PARI, OBISPO AT MADRE NA SIYANG NAGTUTULAK SA INYO UPANG MAGKASALA.#Katoliko #Muslim #Cebu #Manila #Philippines #Filipino #Pinoy #Davao #Bohol #Tacloban #Lindol #Bagyo #Cagayan #Cotabato #Surigao #Leyte #Camarines #RaulMorales

No comments:

Post a Comment